Produkter

ÅNDEDRETTSVERN DELES INN I TO HOVEDGRUPPER:

 Filterbeskyttelse  Åndedrettsapparater
 • Mot partikler, støv og røyk (aerosoler).
 • Mot gasser/damp.
 • Kombinert beskyttelse mot gasser og partikler.
 • Trykkluftsapparat med slange.
 • Pressluftapparat.


Filterbeskyttelse:

Filterbeskyttelse kan bestå av filtermaske, halv- eller helmaske med gass- og/eller partikkelfiltre, samt friskluftmaske tilkoblet batteridrevet vifte med filtre. Ved filterbeskyttelse måoksygen-innholdet i luften være høyere en 17 %. Gassfilter beskytter mot gasser og damp, mens partikkelfilter beskytter mot partikler. Ved samtidig forekomst av gass, damp og partikler benyttes et kombinasjonsfilter. Filterbeskyttelse med gassfilter må bare benyttes når forurensingen kan identifiseres gjennom lukt eller smak. Dersom konsentrasjonen av gasser, damp eller partikler er ukjent, og/eller ved øyeblikkelig fare for liv og helse, er filterbeskyttelse ikke tilstrekkelig. Dette gjelder også ved mistanke om kullos.
 

PARTIKKELFILTER

Partikkelfilteret er et mekanisk filter som fungerer på samme måte som en sil.
Levetiden avhenger  av støvkonsentrasjonen, samt brukers pustehastighet.
Byttes ut når pustemotstanden blir for stor.
 Farge-
 kode
 Flter-
 klasse
 Beskytter mot (eksempler)  Partikkel-
 størrelse
 Filtrerings-
 grad
 Hvit    P1  Faste partikler. Brukes dersom støvet er ufarlig.  > 1,0 my  > 80 %
 Hvit    P2  Faste og/eller væskeholdige partikler. De fleste
 typer støv, f. eks støvsom oppstår ved slipearbeid.
 > 0,3 my  > 94 %
 Hvit    P3  Faste og væskeholdige partikler. Brukes når
 støvet inneholder giftigepartikler, virus og
 kreftfremkallende stoffer, som f. eks. asbest.
 > 0,3 my  > 99.95 %
 Verneklasse som slutter med S = beskytter bare mot faste partikler.
 Filterklasse som slutter med SL = beskytter mot både faste og væskeholdige partikler.

GASSFILTER

Gassfiltrene deles inn i klasser avhengig av hvor mye gass eller damp de kan ta opp. Kodebokstaver og farger angir hvilke gasser filtrene beskytter mot.
 Filterklasse  Opptakskapasitet
 1. Lav opptakskapasitet  0,1 volumprosent - 1000 ppm
 2. Middels opptakskapasitet  0,5 volumprosent - 5000 ppm
 3. Høy opptakskapasitet  0,10 volumprosent - 10000 ppm

 Fargekode  Bokstav-
 kode
 Beskytter mot (eksempler)

 Brun

A

 Organiske gasser og damp med kokepunkt over 65°C, f. eks.
 løsningsmidler i maling, lakk og lim. Syre fra plastbåtindustrien,
 rengjøringsmidler med organiske avfettingsmidler, sprøytemidler etc.

 Brun

  AX

 Tilsvarende som A, men med kokepunkt under 65°C.
 

 Grå

B

 Uorganiske gasser, f eks klor, hydrogencyanid (blåsyre), gjødselgasser 
 etc. 

 Gul

E

 Gass og damp fra sure emner, f. eks. svoveldioksid.
 

 Grønn

K

 Spesielt beregnet på ammoniakk.
 
 • Gassfilteret består av patroner fylt med spesialbehandlet aktivt kull. Fungerer ved
    at molekylene fra gass og damp absorberes i kullet.
 • Levetid på gassfilteret vil variere avhengig av gasskonsentrasjon, luftfuktighet,
    brukers pustehastighet, samt oppbevaring.
 • Byttes når bruker merker at forurensingen trenger inn i masken.
 • Bør lagres lufttett. Lagringstid 5 år i uåpnet forpakning.

KOMBINASJONSFILTER

Kombinasjonsfilter benyttes ved samtidig forekomst av gass, damp og partikler,
f.eks. ved sprøyting av væsker, kondensasjon av gass/damp, samt ved oppvarming av stoffer. Kombinasjonsfilteret kan enten bestå av et filter der gass- og partikkel-
filteret er satt sammen i en enhet, eller i en kombinasjon der partikkelfilteret monteres utenpå gassfilteret med en filterholder.


Friskluftmaske tilkoblet
batteridrevet vifte:

På denne masken er innåndingsmotstanden helt eliminert, hvilket er en stor fordel. Frihet fra trykkluftslangene gir maksimal bevegelsesfrihet. Masken inngår i gruppen for filterbeskyttelse, og kan derfor ikke benyttes der trykklufttilført åndedrettsvern
er påkrevd.


Trykkluftforsynt åndedrettsvern:

Årsakene til å velge trykklufttilført åndedrettsvern kan være flere: 

  • Bruk av filterbeskyttelse kan være forbudt i enkelte arbeidssituasjoner. 
  • Det finnes tilfeller der det ikke er forbudt, men meget tvilsomt å benytte filterbeskyttelse, f. eks. ved arbeid med isocyanater. 
  • Ved tungt arbeid blir belastningen på kroppen mindre ved bruk av trykkluftforsynt åndedrettsvern fordi innåndingsmotstanden elimineres. 
  • Trykkluftforsynt beskyttelse gir vesentlig høyere komfort. Dette gjelder særlig arbeidsplasser med høy temperatur.

Ufiltrert trykkluft direkte fra kompressor må ikke benyttes. En vanlig vann- og oljeutskiller er ikke tilstrekkelig for rensing av luften. Pusteluften skal enten hentes fra spesielle oljefrie kompressorer som gir helt ren luft, eller fra et pusteluftfiltersystem for trykkluft med både gass- og partikkelfilter

NB! Kompressorens luftinntak må alltid plasseres slik at den ikke suger inn forurenset luft, som f. eks. kullos.